Zorgen over gezondheid

Bent u blootgesteld aan chroom-6 en maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Dan kunt u terecht bij uw (militair) huisarts of Arbo-arts. U kunt ook– onder voorwaarden – gebruikmaken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC).

Bezoek aan (militair) huisarts of Arbo-arts

Als u medische klachten heeft, dan kunt in eerste instantie terecht bij uw (militair) huisarts of Arbo-arts. Dit geldt ook al u nog geen klachten heeft, maar zich wel zorgen maakt over uw gezondheid en/of arbeidsomstandigheden.

Als u een gezondheidsklacht heeft en denkt dat deze komt door chroom-6, neem dan de brochure voor huisartsen van het RIVM mee. In deze brochure staat informatie voor uw huisarts over de mogelijke effecten van chroom-6 op uw gezondheid. Ook kan de informatie in de brochure uw huisarts helpen te bepalen of medisch onderzoek zinvol is.  

Persoonlijke Geneeskundig Consult (PGC)

Het Persoonlijk Geneeskundig Consult  is bedoeld als aanvulling op de zorg van uw (militair) huisarts of Arbo-arts. Het PGC bestaat uit één of meerdere gesprekken met een ervaren arbeidshygiënist, ondersteund door een arts van de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Beide hebben veel kennis van chroom-6. Het consult is bedoeld om individuele vragen en zorgen te verhelderen.

Goed om te weten is dat u ook van het PGC gebruik kunt maken als u al een uitkering heeft ontvangen voor een aandoening, bijvoorbeeld eczeem, maar zich zorgen maakt over een andere aandoening die met chroom-6 te maken kan hebben. Meer informatie leest u in de veelgestelde vragen hieronder.

Wat is het Persoonlijk Gezondheidskundig Geneeskundig Consult wel en wat is het niet?

Wat het Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC) wel is:

  • Een PGC is gericht op counseling. Counseling betreft informatievoorziening, meedenken en eventueel advisering. De counseling gaat uit van de behoefte van de hulpvrager.
  • Het PGC biedt de mogelijkheid om individuele vragen en zorgen te verhelderen. Het doel van de counseling is het helpen van mensen bij het proces van omgaan met problemen, onzekerheden en keuzes die zijn ontstaan doordat zij weten dat zij (mogelijk) zijn blootgesteld aan chroom-6.
  • In principe wordt uitgegaan van 1 à 2 consulten. Het consult wordt gevoerd met een ervaren arbeidshygiënist, ondersteund door een arts van de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Beide met goede kennis van chroom-6.

Een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult kan een aantal behoeften niet invullen en een aantal vragen niet beantwoorden:

  • Het is bijvoorbeeld niet mogelijk aan te tonen in welke mate iemand blootgesteld is geweest.
  • Ook is een PGC een momentopname en biedt het consult geen garantie voor de toekomst. Sommige ziekten hebben een lange periode nodig om zich te ontwikkelen.
  • Het PGC biedt geen algemene gezondheidscheck, health check of bodyscan.
  • Het PGC is niet bedoeld om medisch bewijs te verkrijgen voor het indienen of ondersteunen van een aanvraag voor een uitkering of indienen van een claim.
  • Het PGC is een aanvullende maatregel. Het is nadrukkelijk geen vervanging van de eigen (militair) huisarts of bedrijfsarts. Een oud-medewerker die ziekteklachten heeft moet zich altijd wenden tot zijn eigen huisarts. Een medewerker die vragen heeft over arbeidsomstandigheden of over zijn gezondheid in relatie tot zijn werkzaamheden moet zich wenden tot zijn bedrijfsarts.
Wanneer kom ik in aanmerking voor een consult?

Om in aanmerking te komen moet u een functie hebben gehad of werkzaamheden hebben uitgevoerd zoals benoemd in desbetreffende bijlagen van de Uitkeringsregeling. Voor meer informatie kijkt u op de pagina ‘Regeling’. U vindt via deze pagina ook de regeling en de bijlagen.

Goed om te weten is dat u ook van het PGC gebruik kunt maken als u al een uitkering heeft ontvangen voor een aandoening, bijvoorbeeld eczeem, maar zich zorgen maakt over een andere aandoening die met chroom-6 te maken kan hebben.

Hoe vraag ik een PGC aan?

Een aanvraag voor een consult kan gedaan worden bij het Informatiepunt Chroom-6. Dit verloopt als volgt:

  • Het Informatiepunt controleert een aantal gegevens en meldt de aanvrager aan bij de Polikliniek Mens en Arbeid.
  • De aanvrager wordt hierna uitgenodigd zelf contact op te nemen met de Polikliniek Mens en Arbeid voor het maken van een afspraak.

Het kan zijn dat door de Polikliniek Mens en Arbeid toestemming wordt gevraagd om contact op te nemen met de huisarts, om medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik op te kunnen vragen. Deze informatie is ondersteunend tijdens het consult, voor het kunnen verhelderen van gezondheidsklachten en zorgen.

Zijn er kosten verbonden aan het consult? En wat als ik na een consult wordt doorverwezen voor nader onderzoek?

Defensie neemt de kosten van het consult voor haar rekening. Als er op advies van de Polikliniek Mens en Arbeid aanvullend medisch onderzoek wordt uitgevoerd, dan vergoedt Defensie het verplicht eigen risico uit de zorgverzekering dat hiermee samenhangt. De kosten voor het aanvullend medisch onderzoek worden meestal vergoed door de eigen zorgverzekering. U kunt dit van tevoren navragen bij uw verzekeraar.

Met wie wordt het gesprek gevoerd?

Het consult wordt gevoerd door een ervaren arbeidshygiënist, met bevoegdheid tot het stellen van een diagnose. Er is ook bij een arts bij aanwezig voor consultatie en zo nodig doorverwijzing. Deze specialisten zijn werkzaam bij de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam en beschikken over goede kennis van chroom-6.

Bij de keuze van het instituut voor de uitvoering van het PGC is rekening gehouden met een groot aantal factoren. Zoals onafhankelijkheid, expertise en kennis, competenties en bevoegdheden, bereikbaarheid, relatie met de huisarts en andere behandelaars, schaalbaarheid, logistiek, rapportagevaardigheden en betaalbaarheid. Op grond van deze factoren is ervoor gekozen het PGC te laten uitvoeren door de Polikliniek Mens en Arbeid. Deze kliniek is onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, waar bijvoorbeeld ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) deel van uitmaakt. De polikliniek werkt samen met een aantal specialistische afdelingen van het Amsterdam UMC en VUMc.

Hoe vaak kan een PGC worden aangevraagd? Kan dit elk jaar?

Een PGC is in principe eenmalig en kan dus één keer worden aangevraagd (en ondergaan). Maar als blijkt dat een vervolg in de vorm van een vergelijkbaar consult gewenst is, zal de Polikliniek Mens en Arbeid dit adviseren en kan men met dit advies een vervolgafspraak maken.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van het PGC?

Een PGC leidt niet tot een besluit. Het persoonlijk consult biedt de gelegenheid om persoonsgerichte voorlichting te geven en counseling aan te bieden. Het consult biedt ook de mogelijkheid om individuele vragen en zorgen te verhelderen. Indien de Polikliniek Mens en Arbeid niet adviseert om nader medisch onderzoek te doen en u bent het daar niet mee eens, dan moet u zich richten tot uw eigen (militair) huisarts.

Waarom is er niet gekozen voor een total body scan?

Naar aanleiding van vragen over ‘total body scans’ of ‘health checks’ heeft Defensie via de Paritaire Commissie aan het RIVM gevraagd een onafhankelijk deskundigenberaad te organiseren om in kaart te brengen of het zinvol is om naast het bestaande aanbod aanvullende nazorgmaatregelen te treffen voor (oud-) medewerkers die blootgesteld zijn aan chroom-6. De vraag was in hoeverre een medische full bodyscan, in het bijzonder naar ziektes en aandoeningen die kunnen voortkomen uit blootstelling aan chroom-6, mogelijk is, medisch gezien zinvol is, welke nadelen een dergelijke stap kan meebrengen en aan welke zorgvuldigheidsvoorwaarden moet worden voldaan. Ook is gekeken naar wat de bijdrage is voor het verminderen van ongerustheid en zorgen van mensen die zijn blootgesteld aan chroom-6.

Het Deskundigenberaad concludeert dat ook voor (oud-) medewerkers die zijn blootgesteld aan chroom-6 hierbij dezelfde overwegingen gelden als voor de algemene bevolking. Het Deskundigenberaad volgt hierbij de overwegingen van de Gezondheidsraad rondom de meerwaarde van ‘health checks’ en ‘screening’. De soms ernstige negatieve effecten gevolgen komen in verhouding veel vaker voor dan een positieve opbrengst (ongunstige nut-risico verhouding). Het Deskundigenberaad verwacht dat het aanbieden van ‘total body scans’ en/of algemeen bloed- en urineonderzoek leidt tot een toename in onzekerheden voor de (oud-) medewerkers. Ernstige klinische aandoeningen of ziektes zonder symptomen die door toepassing van een ‘health check’ een gunstige prognose hebben zijn zeer beperkt.

Welke andere mogelijkheid behalve een PGC bestaat er om mijn gezondheid te laten checken?

Het PGC is geen vervanging van de reguliere eerstelijnsgezondheidszorg via de (militair) huisarts of bedrijfsarts. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, kunt u zich dan ook nog steeds wenden tot uw (militair) huisarts of bedrijfsarts. De huisarts kan eventueel adviseren nader medisch onderzoek te doen uitvoeren.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

U kunt altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6. Hier wordt u indien mogelijk direct geholpen of anders doorverwezen naar de juiste partij om uw vraag te beantwoorden.

NAAR WAAR KAN IK TERECHT?

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG