Sinds 2018 bestaat de huidige Uitkeringsregeling chroom-6 Defensie. Die is voor (oud-) defensiemedewerkers die ziek zijn als gevolg van blootstelling aan chroom-6. Defensie erkende in 2018 dat deze medewerkers bij hun werk te weinig zijn beschermd. Ook nabestaanden maken onder bepaalde voorwaarden aanspraak op de uitkeringsregeling.

De commissie onderzocht onder meer de Uitkeringsregeling en mogelijke consequenties van een eventuele uitbreiding hiervan. Zij noemde in haar rapportage de huidige regeling evenwichtig en voldoende ruimhartig uitgevoerd. De uitkeringsregeling sluit aan bij soortgelijke regelingen en het aansprakelijkheidsrecht.

De commissie verschaft met haar onderzoek, analyse en antwoorden de gevraagde duidelijkheid. De staatssecretaris erkent wel dat het dossier nog niet voor iedereen afgesloten is. “Net als de commissie ben ik door de gesprekken met oud-medewerkers en nabestaanden geraakt door het leed dat zij hebben ondervonden en nog ondervinden. Ik blijf mij inzetten voor een goede uitvoering van de Uitkeringsregeling en het voorzien in de nazorg aan de (oud-)medewerkers en nabestaanden.”

Causaal verband

Een uitgangspunt van de Uitkeringsregeling is dat er sprake moet zijn van causaal verband tussen een ziekte en het werk. De commissie concludeerde dat aan dit standpunt moet worden vastgehouden. Dat doet Defensie dan ook. De regeling geldt daarom alleen voor werknemers bij wie is vastgesteld dat chroom-6 mogelijk een ziekte heeft veroorzaakt of voor hun nabestaanden.

De commissie is van mening dat de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor bijzondere kosten, beter moet worden uitgewerkt en meer bekendheid moet krijgen. Defensie neemt deze aanbeveling over.

Begeleiding

Defensie wijst (oud-)medewerkers onder meer met een folder op de mogelijkheid een claim in te dienen bij Defensie. Dat kan indien zij menen ziek te zijn door het werken met andere gevaarlijke stoffen. Deze mensen worden bij het indienen van een claim begeleid met het opzoeken van informatie, die nodig is voor het onderbouwen van hun claim.

Ook worden (oud-)defensiemedewerkers gewezen op de Tegemoetkomingsregeling Stoffen-gerelateerde Beroepsziekten (TSB). Die is sinds dit jaar van kracht voor alle werkenden in Nederland. Mogelijkheden voor samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) voor nader onderzoek naar andere gevaarlijke stoffen worden bekeken Het Lexces is op  1 juli 2022 opgericht, als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie Heerts (Vergemakkelijken Schadeafhandeling Beroepsziekten (VSAB)).

Download de Kamerbrief