Hoe nu verder?

Met de bekendmaking van de resultaten van het chroom-6 onderzoek voor alle Defensielocaties, zijn de chroom-6 onderzoeken voor Defensie afgerond. De onderzoeken hebben lang geduurd en veel geduld gevraagd van (oud-)medewerkers die mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 en eventuele nabestaanden. Defensie vond het erg belangrijk om eventuele onzekerheid weg te nemen en waar mogelijk vragen te beantwoorden. Met de resultaten van het onderzoek is zo veel mogelijk duidelijkheid gegeven. Hoe nu verder?

Aanvraag Uitkeringsregeling

Op basis van de laatste onderzoeksresultaten is de Uitkeringsregeling uitgebreid en op sommige punten aangepast. Behalve POMS-medewerkers die ziek zijn geworden, kunnen nu ook (oud-)medewerkers van alle niet-POMS-locaties en hun nabestaanden een aanvraag indienen. Daarnaast zijn twee aanpassingen gedaan die er voor kunnen zorgen dat een nabetaling aan POMS-medewerkers moet worden gedaan. Meer informatie vindt u op de pagina over de regeling.

Volgen actuele ontwikkelingen

Het RIVM blijft ook in de toekomst bijhouden of er, wereldwijd, nieuwe informatie in wetenschappelijke literatuur verschijnt over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. In dat geval wordt in overleg met de bonden bepaald of de Uitkeringsregeling moet worden aangepast. (Oud-)medewerkers en eventuele nabestaanden worden hierover op de hoogte gehouden vanuit het Informatiepunt.

Algemene tegemoetkoming beroepsziekten

De commissie Heerts, een onderzoekscommissie onder leiding van Ton Heerts, onderzocht in opdracht van het kabinet hoe de afhandeling van beroepsziekteclaims eenvoudiger kan. In het onderzoeksrapport van maart 2020, deed de commissie onder andere de aanbeveling een regeling in te voeren die het volgende mogelijk maakt: mensen die door het werken met gevaarlijke stoffen ernstig ziek zijn geworden een algemene tegemoetkoming geven. Naar verwachting wordt deze regeling medio 2022 van kracht. Defensie volgt de ontwikkelingen hierin. Zodra duidelijk is hoe deze tegemoetkomingsregeling eruit zal zien, bespreekt Defensie de mogelijke gevolgen hiervan voor de Uitkeringsregeling met de vakbonden. (Oud-)medewerkers en eventuele nabestaanden worden hierover op de hoogte gehouden vanuit het Informatiepunt.

Verder onderzoek naar gevaarlijke stoffen

Een aantal (oud-)medewerkers heeft gevraagd of er ook onderzoek wordt gedaan naar andere gevaarlijke stoffen. De chroom-6 en CARC-onderzoeken waren zeer uitgebreid en complex en kostten veel tijd. Op advies van het RIVM en de Paritaire Commissie heeft Defensie daarom besloten dit niet te doen. Er komt daar dus ook geen collectieve uitkeringsregeling voor, zoals dat voor chroom-6 wel het geval is.

Denkt u gezondheidsklachten te hebben door blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij werkzaamheden voor Defensie? Dan kunt u een individuele letselschadeclaim indienen bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening van het ministerie van Defensie: Ministerie van Defensie, DOSCO/DPOD/Juridische Dienstverlening t.a.v. Afdeling claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Daarbij wordt dan gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden en werkzaamheden. Als er aanleiding is voor nader onderzoek van gevaarlijke stoffen op groepsniveau dan zal Defensie dat zeker bekijken.

Ook is de vraag gesteld of een Defensiebreed epidemiologisch onderzoek mogelijk is en of dat zou kunnen leiden tot andere resultaten. Met een epidemiologisch onderzoek naar chroom-6 kan mogelijk onderzocht worden of er onder (oud-)medewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 vaker bepaalde gezondheidsklachten voorkomen dan onder vergelijkbare groepen, die daar niet mee hebben gewerkt. Het RIVM heeft op hier verzoek van Defensie naar gekeken. De conclusie is dat het niet mogelijk is om een epidemiologisch onderzoek te doen met voldoende wetenschappelijk relevante resultaten. Voornamelijk door het ontbreken van de noodzakelijke gegevens. Als in de toekomst wel een epidemiologisch onderzoek mogelijk blijkt, dan zal Defensie zeker overwegen zo’n onderzoek uit te laten voeren.

Voortbestaan Informatiepunt Chroom-6 en nazorg

Het informatiepuntchroom6.nl blijft zo lang als nodig is het loket voor al uw vragen, ook nu het onderzoek is afgerond. Ook de getroffen maatregelen en voorzieningen voor de nazorg blijven gewoon gelden. Zoals de mogelijkheid om gebruik te maken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult. Ook het team dat toezicht houdt op de uitvoering van maatregelen en adviseert over aanpassingen blijft dit doen. Onder nazorg leest u hier meer over.

Opheffing Paritaire Commissie

De Paritaire Commissie wordt wel opgeheven. Dat gebeurt na de zomer van 2021. De taak het begeleiden van het RIVM-onderzoek zit erop. De commissie stelt alleen nog een afsluitende rapportage op over de ervaringen van de afgelopen zes jaar. (Oud-)medewerkers en eventuele nabestaanden worden hier vanzelf over geïnformeerd vanuit het Informatiepunt.

Vragen?

Heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht bij het Informatiepunt. Kijk eerst of uw vraag al op de website beantwoord wordt. Neem anders gerust contact op.

Beantwoording vragen, begeleiding & ondersteuning

Het Informatiepunt Chroom-6 dat Defensie heeft ingericht is hét loket voor de nazorg rondom chroom-6. Of het gaat om de beantwoording van vragen, begeleiding of ondersteuning, het Informatiepunt staat voor iedereen klaar.

LEES MEER

Op de hoogte blijven & meldpunt chroom-6

Wilt u graag op de hoogte blijven over het onderzoek? Of bent u op zoek naar een meldpunt om een melding doen over uw werksituatie? In beide gevallen kunt u terecht bij het Informatiepunt Chroom-6.

NAAR OP DE HOOGTE BLIJVEN

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG