CARC-onderzoek POMS-locaties

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) deed in opdracht van Defensie onderzoek naar de blootstelling van oud-POMS-medewerkers aan de stof HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit CARC (Chemical Agent Resistant Coating). Dit onderzoek volgde op het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties, dat in juni 2018 werd afgerond. De resultaten van het CARC-onderzoek zijn sinds april 2020 bekend.

Wat is de status van het CARC-onderzoek op de POMS-locaties?

De resultaten van het onderzoek naar CARC op de POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties) van Defensie zijn in april 2020 bekendgemaakt. Het RIVM heeft toen het onderzoeksrapport openbaar gemaakt. De Paritaire Commissie Chroom-6, die is ingesteld om het onderzoek aan te sturen, gaf hierbij haar advies aan Defensie, en Defensie deelde een reactie.

Wat zijn de resultaten van het CARC-onderzoek?

HDI uit CARC

Al eerder was in kaart gebracht welke stoffen aanwezig waren in de CARC die werd gebruikt op de POMS-locaties van Defensie. Het bestanddeel HDI bleek allergie-veroorzakende eigen­schappen te hebben. Ook kwam het in relatief hoge gehalten voor in alle typen CARC die op de POMS-locaties waren gebruikt in de periode 1987-2006. Besloten werd daarom dat de stof HDI de hoogste prioriteit moest krijgen in het verdere onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van CARC.

Ziekten door HDI

Uit het onderzoek blijkt dat HDI uit CARC met verschillende ziekten in verband gebracht kan worden. Het RIVM heeft bepaald in hoeverre oud-medewerkers op de POMS-locaties zijn blootgesteld aan HDI, zodat vervolgens het risico voor elk van de functies op de POMS-locaties beoordeeld kon worden.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

  • Defensiepersoneel op de POMS-locaties kan zijn blootgesteld aan HDI bij werkzaamheden met CARC: verf spuiten, verf mengen, schoonmaken van de verfspuit en aanbrengen van verf met kwast of roller.
  • Defensiepersoneel op de POMS-locaties kan zijn blootgesteld aan HDI bij werkzaamheden aan materiaal dat was behandeld met CARC: stralen, slijpen, schuren, lassen en snijbranden.
  • Van alle functies zijn de spuiters het hoogst blootgesteld, zelfs als tijdens het spuiten adem­bescherming werd gebruikt. De spuiters konden via inademing en via huidcontact direct worden blootgesteld aan HDI.
  • Via inademing kon HDI astma, rhinitis en conjunctivitis en de longaandoening hypersensitivity pneumonitis veroorzaken.
  • Via direct contact van HDI met de huid kon het leiden tot contacteczeem.

De ziekteverschijnselen konden tot 1 jaar na blootstelling optreden. Werknemers kunnen nu dus niet meer ziek worden door de eerdere blootstelling aan HDI op de POMS-locaties. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is.

Andere stoffen uit CARC

Over samenstellingen van andere stoffen uit CARC is onvoldoende informatie beschikbaar. Daardoor is onderzoek naar blootstelling niet mogelijk en kan geen uitspraak gedaan worden of het mogelijk is dat werknemers op de POMS-locaties ziek kunnen zijn geworden door andere stoffen uit CARC. Met het onderzoek naar het bestanddeel HDI uit CARC is het onderzoek naar het gebruik van CARC op de POMS-locaties daarom afgerond.

Waar vind ik meer informatie over het onderzoek terug?

Wilt u meer weten over de resultaten van het CARC-onderzoek? Kijk dan op de website van het RIVM. U vindt hier ook een video met uitleg en antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar vind ik andere zaken die bij de openbaarmaking zijn gedeeld terug?

U kunt alles wat bij de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten is gedeeld teruglezen:

Hoe nu verder?

Met de bekendmaking van de resultaten van het CARC-onderzoek en de actualisatie van de lijst met ziekten als gevolg van blootstelling aan chroom-6 (zie pagina ‘Aanvullende onderzoeken’), zijn de RIVM-onderzoeken voor de POMS-locaties afgerond. Veel oud-POMS-medewerkers met ziekteverschijnselen hebben lang in onzekerheid geleefd. Defensie vond het dan ook erg belangrijk om deze onzekerheid weg te nemen en, door zorgvuldig onderzoek te laten doen, duidelijkheid te bieden. Hoe nu verder vanaf dit punt?

Volgen actuele ontwikkelingen

De wetenschap staat niet stil. Het RIVM blijft daarom ook in de toekomst monitoren of er – wereldwijd – nieuwe informatie in wetenschappelijke literatuur verschijnt over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt.

Andere gevaarlijke stoffen

Een aantal oud-POMS-medewerkers heeft de vraag gesteld: Hoe zit het met andere gevaarlijke stoffen, wordt hier nog onderzoek naar gedaan? Defensie heeft advies gevraagd aan het RIVM wat hier mogelijke opties voor zijn. 

Een optie zou kunnen zijn om de uitkomsten van een epidemiologisch onderzoek te gebruiken als mogelijk aanknopingspunt voor vervolgonderzoek. Maar een epidemiologisch onderzoek blijkt in dit geval niet haalbaar (zie pagina ‘Aanvullende onderzoeken’). Kijkend naar het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6 en CARC, dan is dit zeer uitgebreid en complex. Het heeft dan ook veel tijd gekost. Op basis van advies van het RIVM is besloten een soortgelijk onderzoek op groepsniveau niet voor andere gevaarlijke stoffen uit te voeren. Als in de toekomst aanwijzingen zijn voor opstarten van een (voor)onderzoek, dan doet Defensie dat uiteraard.

Er zal voor andere gevaarlijke stoffen dan ook geen sprake zijn van een collectieve uitkeringsregeling, zoals dat in het geval van chroom-6 wel het geval is. Als u gezondheidsklachten ervaart en u denkt dat dit het gevolg is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij Defensie, dan kunt u uiteraard altijd een claim indienen. Uw individuele letselschadeclaim kunt u indienen bij Defensie Juridische Dienstverlening (Ministerie van Defensie, DOSCO/DPOD/Juridische Dienstverlening t.a.v. Afdeling Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht). Uw claim zal worden beoordeeld op individuele basis, waarbij naar uw persoonlijke omstandigheden en werkzaamheden wordt gekeken.

Waar kan ik terecht met vragen?

  • Wilt u meer weten over het CARC-onderzoek? Hiervoor verwijzen we u naar de website van het RIVM, waar u ook een overzicht van veel gestelde vragen vindt.
  • U kunt ook altijd contact opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 om uw vraag te stellen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

LEES MEER

Actuele informatie

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Resultaten RIVM-onderzoek CARC en aanvullende onderzoeken bekend [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Nieuwsbrieven april 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.