Aanvullende onderzoeken

Wat heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) behalve de 3 deelonderzoeken nog meer onderzocht?

Het RIVM heeft behalve de 3 deelonderzoeken een aantal aanvullende onderzoeken gedaan:

  • Actualisatie literatuuronderzoek ziekten chroom-6: Het RIVM heeft onderzocht of er wereldwijd nieuwe informatie in de wetenschappelijke literatuur is verschenen over ziekten die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt – en die zouden kunnen worden toegevoegd aan de bestaande lijst en de Uitkeringsregeling en Coulanceregeling.
  • Onderzoek chroom-6 alle Defensielocaties: haalbaarheid epidemiologisch onderzoek: Het RIVM heeft in het kader van het onderzoek op alle Defensielocaties gekeken of het haalbaar is een breed epidemiologisch onderzoek naar chroom-6 te doen binnen Defensie. Met een epidemiologisch onderzoek naar chroom-6 kan mogelijk onderzocht worden of er onder (oud-)Defensiemedewerkers die hebben gewerkt met chroom-6 vaker bepaalde gezondheidsklachten vaker voorkomen dan onder vergelijkbare groepen, die daar niet mee hebben gewerkt.
  • Aanvullende voorziening in pakket nazorg: Defensie heeft via het RIVM een Deskundigenberaad gevraagd om een advies te geven over passende maatregelen voor oud-POMS-medewerkers die (nog) niet ziek zijn, maar wel blootgesteld zijn aan chroom-6 en zich daarom zorgen maken over hun gezondheid. Deze mensen konden, als tijdelijke oplossing, in aanmerking komen voor vergoeding van het eigen risico bij aanvullend medisch onderzoek. Het Deskundigenberaad heeft een advies opgesteld over een permanente en passende maatregel.

Wat zijn de resultaten van de actualisatie literatuuronderzoek ziekten chroom-6?

Uit de actualisatie blijkt dat de lijst van ziekten die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan chroom-6 uitgebreid moet worden met strottenhoofdkanker. Voor deze ziekte is een risicobeoordeling gedaan voor de blootstelling op de POMS-locaties. Het blijkt dat oud-medewerkers inderdaad zodanig aan chroom-6 zijn blootgesteld, dat zij deze ziekte gekregen kunnen hebben, of eventueel nog kunnen krijgen. De overige ziekten en aandoeningen op de lijst waren al bekend: longkanker, maagkanker, neus- en neusbijholtekanker, luchtwegallergieën (waaronder astma en rhinitis), chronische longziekten (zoals COPD), zweren in de neus die het neustussenschot aantastten en contacteczeem.

Geen aanwijzing voor afbrokkelende tanden

In het onderzoek zijn verschillende ziekten opnieuw beoordeeld en uitgebreider beschreven. Zo is voor veel kankersoorten uitgebreid beschreven wat het verband is met chroom-6. Werknemers hadden na het rapport in 2018 nog vragen. Eén van de meest gestelde vragen was of chroom-6 afbrokkelende tanden kan veroorzaken. Hier is in 2019 specifiek naar gekeken en daarvoor is geen aanwijzing gevonden. Meer uitleg hierover is te vinden in het rapport ‘Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6’, H4. Paragraaf 12: Effecten op het gebit.

Gevolgen onderzoek voor regelingen

Op basis van de actualisatie van het literatuuronderzoek van het RIVM heeft Defensie strottenhoofdkanker toegevoegd aan de lijst met ziektes en de Coulanceregeling en Uitkeringsregeling aangepast. Deze aanpassing heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart 2015.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten van het chroom-6 onderzoek, inclusief deze actualisatie? Kijk dan op de website van het RIVM, inclusief video met uitleg.

Wat zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek epidemiologisch onderzoek?

De conclusie van het onderzoek van het RIVM is dat het niet mogelijk is om een epidemiologisch onderzoek te doen. Voor het doen van epidemiologisch onderzoek zijn verschillende typen informatie nodig:

  • De onderzoekers moeten voldoende gegevens hebben van alle individuele (oud-)werknemers in het onderzoek, zoals functie, ziekten en leefstijl. Deze gegevens moeten voldoende gedetailleerd zijn, zodat ook daadwerkelijk iets gezegd kan worden over de werksituatie in een bepaalde periode.
  • Daarnaast moet er informatie zijn over blootstelling aan chroom-6 in het verleden bij veel verschillende functies en locaties.

Het RIVM heeft onderzocht of Defensie nu over voldoende gegevens beschikt. Dat blijkt niet het geval. Ook is het niet haalbaar om deze gegevens te verzamelen binnen een redelijke termijn. Sommige ziekten ontstaan pas na 30 jaar, dus zou het lang gaan duren voordat een verband kan worden aangetoond. Het nu lopende vragenlijstonderzoek op alle Defensielocaties zal voor een epidemiologisch onderzoek ook niet voldoende gegevens opleveren.

Mochten onderzoekers toch over voldoende gegevens van Defensie-medewerkers beschikken, dan nog zal een epidemiologisch onderzoek onvoldoende opleveren. Deze gegevens kunnen namelijk alleen vergeleken worden met die ziekten waarover in Nederland routinematig gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld over de ziekte kanker.

Een antwoord op de vraag: komen ziekten vaker voor bij werknemers van Defensie die met chroom-6 hebben gewerkt, kan dus op deze manier niet worden gegeven.

Meer informatie

Meer weten over de achtergrond van het haalbaarheidsonderzoek en de resultaten? Kijk dan op de website van het RIVM.

Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar een aanvullende voorziening in het nazorgpakket voor oud-POMS-medewerkers?

Uit het advies van het Deskundigenberaad over een permanente en passende maatregel is gekomen dat oud-medewerkers van POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties) vanaf nu gebruik kunnen maken van een Persoonlijk Gezondheidskundig Consult (PGC). Defensie neemt de kosten van het consult voor haar rekening.

Een persoonlijk consult biedt de gelegenheid om persoonsgerichte voorlichting te geven en counseling aan te bieden. Het consult biedt ook de mogelijkheid om individuele vragen en zorgen te verhelderen. Het doel van de counseling is het helpen van mensen bij het proces van omgaan met problemen, onzekerheden en keuzes die zijn ontstaan doordat zij weten dat zij (mogelijk) zijn blootgesteld aan chroom-6. De counseling gaat uit van de behoefte van de hulpvrager.

Het consult bestaat uit 1 à 2 gesprekken met een ervaren verpleegkundig specialist, ondersteund door een arts. Beide met goede kennis van chroom-6. Het consult wordt uitgevoerd door de Polikliniek Mens en Arbeid van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam.

Meer informatie

Meer informatie over dit PGC vindt u op de pagina Waar kan ik terecht: zorgen over gezondheid.

Chroom-6 onderzoek POMS-locaties

Het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties van Defensie is in juni 2018 afgerond. Samen met de resultaten werd toen ook de opgestelde regeling voor oud-POMS-medewerkers gepresenteerd.

LEES MEER

CARC-onderzoek POMS-locaties

Binnen het CARC-onderzoek op de POMS-locaties van Defensie heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de stof HDI (hexamethyleen diisocyanaat). Het CARC-onderzoek is in april 2020 afgerond.

LEES MEER

Chroom-6 onderzoek alle Defensielocaties

Het RIVM is na afronding van het chroom-6 onderzoek op de POMS-locaties aansluitend begonnen met het onderzoek dat betrekking heeft op alle Defensielocaties.

LEES MEER

Actuele informatie

Derde actualisatie leidt niet tot aanpassing ziektelijst [...]

Defensie neemt aanbevelingen rond de Uitkeringsregeling chroom-6 grotendeels over [...]

Commissie vindt Uitkeringsregeling chroom-6 evenwichtig [...]

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2022 [...]

Nieuwsbrieven mei 2021 [...]

Nieuwsbrieven januari 2021 [...]

Nieuwsbrieven april 2020 [...]

Nieuwsbrieven november 2019 [...]

Op de hoogte blijven

Registreer u bij het Informatiepunt Chroom-6 en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op met het Informatiepunt Chroom-6.

STEL UW VRAAG